Lõpetatud projektid

Eesti Väitlusseltsi koolituse äriplaani elluviimine

Toimumisaeg: märts 2012 - aprill 2013

29. märtsil 2012 sai MTÜ Eesti Väitlusseltsi koolitus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust viimaks ellu täiskasvanute koolitussuuna uut äriplaani.

Äriplaani alusel hakkab koolitusüksus tööle kasumittootva sotsiaalse ettevõttena, pakkudes:
lahendust sotsiaalsele probleemile, et ühiskondlik diskussioon on vähe argumenteeritud;
professionaalset teenuse juhtimist oma koolitajatele ja koolitusüksuse klientidele;
erinevat tüüpi klientidele sobivaid koolituste vorme;
laia valikut väitlusega seotud koolitusteemasid;
väitluskoolitust laiemale sihtgrupile.
Projekti kogumaksumust summas 19 977, 60 eurot rahastab KÜSK.
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Vene noorte võimalused Eestis

Koostööpartner: Tugikeskus VitaTiim
Toimumisaeg: 1.08.2011 – 31.06.2012

Projekt võimaldab Ida-Virumaa koolinoortel aru saada oma võimalustest ja potentsiaalist Eesti ühiskonnas läbi õppereiside erinevatesse ettevõtetesse ja asutustesse, kus oma elu- ja edulugusid jutustavad neile vene rahvusest noored inimesed. Asendame noorte mõtlemises praegu domineerivad emotsionaalsed müüdid ja levinud väärarusaamad oskusega leida adekvaatset infot, mõelda argumenteeritult oma valikute üle ning langetada otsused tuginedes teadmistele ja faktidele. 

Iga õppereis koosneb kahest osast - asutuses töötava inimese edulugu ning järgnev diskussioon kitsamas ringis. Diskussioonide juhid on Eesti Väitlusseltsi aktiivsed noored, kes aitavad luua intellektuaalset keskkonda ning levitada ka mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument.

Saadud teadmisi oma karjääritee valimisel aitavad rakendada tugikeskuse VitaTiim karjäärispetsialistid, kes pakuvad igaühele individuaalset lähenemist ning juhendavad osalejaid töö- ja õppimisväljavaadete osas Eestis.

                         


Eesti Väitlusseltsi koolituse äriplaani koostamine

02. novembril 2011 sai MTÜ Eesti Väitlusselts Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust kirjutamaks uut äriplaani täiskasvanute koolitussuuna jaoks. Projektist saab põhjalikuma ülevaate väitlusseltsi koolituse leheküljelt. Projekti juhtis koolitussuuna juht Helina Loor.


Vabaühenduste Fond, projekt "Eesti Väitlusseltsi liikmelisuse korrastamine"

2009. aasta maist 2010. aasta augustini viis Eesti Väitlusselts Vabaühenduste fondi toetusel ellu projekti, mille põhieesmärgiks oli seltsi liikmeskonna korrastamine defineerides liikmerollid ning luues uus liikmelisuse struktuur. Projekti tulemusena valmis liikmeskonda haldav infosüsteem, mis annab juhatusele parema ülevaate liikmete soovist seltsi töös osaleda ning aitab neid paremini kaasata. Samuti suurendati projektiga liikmeskonna teadlikkust oma rollist, õigustest ja kohustustest. Projekti raames viidi muuhulgas läbi loenguid ja töötubasid ning külastati väitlusklubisid, et tutvustada liikmetele muudatusi ja võimalusi seltsi tegevusse panustada.

  Avatud Eesti Fond

"Märka argumenti!"

2008. aasta I poolel käivitati valimiste-eelse perioodi Eesti Väitlusselts projekti „Märka argumenti“, mis juhib ühiskonna tähelepanu poliitilise debati puudustele ning selles kasutatavatele ebaausatele võtetele. Projekti ja Eesti Väitlusseltsi eesmärgiks on kasvatada valimiseelse ja ka valimistevahelise avaliku arutelu sisukust ning arendada valijate oskust eristada argumente demagoogiast. Programmi raames toimub ainulaadne veebiväitluste sari koostöös Postimehega, kus erinevalt tavapärasest valimisdebatist oponeerivad poliitikutele väitlejad.Põllumajandusministeerium, koostööprojekt

Eesti Väitlusselts viis koostöös Eesti vabariigi põllumajandusministeeriumiga perioodil september – detsember 2009 läbi 20 koolitusest koosneva sarja, mille eesmärgiks olisuurendada noorte teadlikkust maaelu puudutavatest teemadest ning arendada nendekriitilise mõtlemise, argumenteerimise ja eneseväljendamise oskuseid. Projektisihtgrupiks on põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased erinevatest piirkondadest üle Eesti.

Põllumajandusministeerium

Tartu ülikool (Emakeelse ülikooli 90. aastapäeva väitlusturniir)

2009. aasta sügisel viisime Tartu Ülikooliga läbi koostööprojekti, mille raames toimus emakeelse ülikooli 90. aastapäevale pühendatud väitlusturniir. Väideldi erinevatel eesti keele ning kõrgharidusega seonduvatel teemadel. Turniir oli avatud nii üliõpilastlele kui ka noorematele väitlejatele - kokku osales 16 võistkonda erinavatest Eesti ülikoolidest, keskkoolidest ning üliõpilasorganisatsioonidest. Turniir võitjaks osutusid Sten Andreas Erlich ning Anna Karolin, kes said auhinnaks võimaluse osaleda Euroopa Üliõpilaste meistrivõistlustel 2010 või mõnel muul vabalt valitud väitlusturniiril Euroopas. Koostöö Tartu Ülikooliga oli väga tegus ning kindlasti soovime seda tulevikus jätkata. 

Tartu Ülikool

Integratsiooni Sihtasutus (koostööprojekt "Muudame mõtteviisi")

2009. aastal viisime läbi mitmeid erinevaid üritusi, kuhu kaasasime ka venekeelt emakeelena kõnelevaid noori. Koostöös Eesti Integratsiooni Sihtasutusega toimus projekt "Muudame mõtteviisi!", mille raames toimusid väitluskoolitused Kohtla-Järvel ja Narvas, EVSi suvelaager 2009 ning kolmekeelne turniir 2009. Loodame, et saadud kontaktid on aluseks veel paljudele toredatele üritustele tulevikus. 
EUDC 2008 (Euroopa ülikoolide meistriõistlused väitluses)

23.-27. juunil 2008 toimusid Tallinnas Euroopa ülikoolide meistrivõistlused väitlemises 2008. Euroopa ülikoolide meistrivõistlused on iga-aastane üliõpilasväitluse tippsündmus, millest võtab osa ligi 500 väitlejat Euroopa erinevatest ülikoolidest. Tallinnas korraldatud üritusel osales üle 500 noore, sh u 450 väitlejat ja kohtunikku, 70 vabatahtlikku ning 30 korraldajat. Ürituse raames toimunud kuuest avalikust väitlusüritusest sai osa ligi 500 inimest ning turniir sai arvestatava meediakajastuse osaliseks.

Projekti ligi 3,2 miljonilist eelarvet rahastasid Euroopa Noored Eesti Büroo, Hasartmängumaksu nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Põhjamaade ministrite nõukogu, Tallinna linn, Nokia ja mitmed teised toetajad erasektorist; ürituse koostööpartnerid olid AS Estravel ning Tallinna Ülikool.

Eesti Noorteühenduste Liit tunnustas projekti 2008. aasta parimaks Noorteprojektiks ja Euroopa Noored Eesti Büroo valis projekti viimase kolme aasta Parimaks Noorteprojektiks. Euroopa Noored Eesti Büroo valis projekti esindamaks Eesti noori Euroopa Noortenädalal Brüsselis.

Euroopa Noored Infobüroo Eestis Hasartmängumaksu Nõukogu Haridus- ja Teadusministeerium 

Euroopa Komisjon  

Tallinna Ülikool  

Talllinn Open 2009

2009. aasta märtsis toimunud projekt Tallinn Open 2009 koostöös Tallinna Inglise Kolledžiga pakkus Eesti ja Ida-Euroopa keskkooliväitlejatele võimalust väidelda teemadel 'Gross national happiness is a better aim than the gross domestic product' ja 'Higher education should not be free'.  Projekti eesmärk oli pakkuda Eesti väitlejatele võimalust inglisekeelset väitlust harjutada ning Eesti Väitlusseltsi lippu ka välisväitlusmaastikul kõrgel hoida. Lisaks Eesti väitlejatele osalesid projektis ka väitlejad Leedust, Lätist ja Venemaalt. Projekti toetasid Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Hasartmängumaksu Nõukogu