Ühised noored

Eesti Väitlusselts osaleb koos erinevate noorteühingutega koostööprojektis, kus eakaaslastelt õppimise kaudu otsitakse lahendusi laste ja noorte korduvõigusrikkumiste vähendamiseks ning sotsiaalmajanduslikest teguritest tulenevate riskiolude maandamiseks, EVSi puhul õigusrikkumise toime pannud noorte ühiskonda taaskaasamiseks. Projekti otsesed eesmärgid on noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja -noorte kaasamisel, sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsuse, ettevõtliku mõtteviisi suurendamine, teadlikkuse tõstmine tervisekäitumisest ning soovituste tegemine jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel.

Projektil on kokkuvõtvalt kolm tegevussuunda:
1. Tõstetakse noorteühingute teadlikkust ja võimekust riskilaste ja -noorte kaasamise osas. Selleks viiakse läbi viis koolituskohtumist, kus osalevad kõik projektis osalevad noorteühendused.
2. Koolituskohtumiste raames töötavad noorteühendused üheskoos pilootprojektina välja kolm tugipaketti (2 ennetamiseks ja 1 ühiskonda taaskaasamiseks).
3. Valmivad soovitused jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel.
Juhtorganisatsioon: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)
Projekti partnerid: AIESEC Eesti, Eesti LGBT ühing, Eesti Skautide ühing, Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Eesti Gaidide Liit, Eesti Väitlusselts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts.
Projekti partneriks väljaspool ENLi: Võru Maavalitsus, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Tallinna Laste tugikeskus, Eesti Lastekaitse Liit, Tallinna Perekeskus. 
Projektijuht: Liisa Lillemets (ENL)
Projekt on rahastatud EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja -noored“, mida viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.